Single Quadruple LC-MSD-Agilent

دستگاه LC-MS از دو قسمت   LC(کروماتوگرافی مایع) و MS (طیف سنجی جرمی) تشکیل شده است. در این دستگاه وارد كردن نمونه و جداسازی اجزای نمونه در دستگاه LC و شناسایی در دستگاه MS انجام می پذیرد. نمونه هایی که امکان شناسایی و تعیین مقدار در دستگاه GC-MS وجود ندارد توسط دستگاه LC-MS صورت می پذیرد.

توضیحات

دستگاه LC-MS از دو قسمت   LC(کروماتوگرافی مایع) و MS (طیف سنجی جرمی) تشکیل شده است. در این دستگاه وارد كردن نمونه و جداسازی اجزای نمونه در دستگاه LC و شناسایی در دستگاه MS انجام می پذیرد. نمونه هایی که امکان شناسایی و تعیین مقدار در دستگاه GC-MS وجود ندارد توسط دستگاه LC-MS صورت می پذیرد.