LC 1260 Series-Agilent

این دستگاه با طیف وسیعی از پمپ ها، دتکتورها و ادوات جانبی، قابلیت چیدمان گسترده ای را دارا بوده و از اینرو قادر به آنالیز دسته وسیعی از ترکیبات می باشد. استهلاک کم، نرم افزار قوی، مجهز بودن به نرم افزار عیب یابی و کاربری ساده از ویژگیهای برجسنه این دستگاه می باشد که همین ویژگیها سبب انتخاب این دستگاه توسط متخصصین و محققین در مراکز تحقیقاتی، پزشکی، دارویی و شیمیایی شده است.

توضیحات

این دستگاه با طیف وسیعی از پمپ ها، دتکتورها و ادوات جانبی، قابلیت چیدمان گسترده ای را دارا بوده و از اینرو قادر به آنالیز دسته وسیعی از ترکیبات می باشد. استهلاک کم، نرم افزار قوی، مجهز بودن به نرم افزار عیب یابی و کاربری ساده از ویژگیهای برجسنه این دستگاه می باشد که همین ویژگیها سبب انتخاب این دستگاه توسط متخصصین و محققین در مراکز تحقیقاتی، پزشکی، دارویی و شیمیایی شده است.