GC-MS 5977B-Agilent

دستگاه GC-MS از دو قسمت GC(گاز کروماتوگرافی) و MS (طیف سنجی جرمی) تشکیل شده است. در این دستگاه GC و MS از هم جدا نمی باشند و وارد كردن نمونه به دستگاه MS از طریق GC می باشد، بنابراین در این دستگاه، فقط از نمونه هایی می توانیم طیف جرمی تهیه كنیم كه بتوانیم به GC تزریق نمائیم، پس به طور عمده این دستگاه برای شناسایی و تعیین مقدار موادی است که حالت فرار دارند.

توضیحات

دستگاه GC-MS از دو قسمت GC(گاز کروماتوگرافی) و MS (طیف سنجی جرمی) تشکیل شده است. در این دستگاه GC و MS از هم جدا نمی باشند و وارد كردن نمونه به دستگاه MS از طریق GC می باشد، بنابراین در این دستگاه، فقط از نمونه هایی می توانیم طیف جرمی تهیه كنیم كه بتوانیم به GC تزریق نمائیم، پس به طور عمده این دستگاه برای شناسایی و تعیین مقدار موادی است که حالت فرار دارند.