اسپکترومتر جذب اتمی

اساس كار:

نمونه هاي محلول بصورت مه به درون شعله اي از گاز استيلن مه پاشي مي شود. در اثر حرارت شعله، يون هاي عناصر فلزي به اتم تبديل مي شوند. تابش هاي با طول موج مرئي و فرابنفش توسط منابع تابش به اين عناصر اتمي شده در شعله تابانده شده و هر عنصر طول موج مربوط به خود را جذب مي کند. ميزان تابش جذب شده توسط يک آشکارساز نوري در طول موج مربوط به هر عنصر اندازه گيري مي شود. شدت جذب اندازه گيري شده در هر طول موج وابسته به غلظت عنصر جذب کننده آن طول موج است. در اسپکترومتر جذب اتمی، علاوه بر شعله، از کوره گرافیتی و سیستم تولید هيدريد نيز برای اتمی شدن عناصر استفاده می شود.

قابليت ها:

  • اندازه گيري فلزات در آب و خاک
  • اندازه گيري عناصر در کاني ها و سنگ معدن
  • اندازه گيري فلزات سمّي نظير سرب، کادميوم، جيوه و .. در مواد غذايي
  • اندازه گيري عناصر در آلياژها
  • اندازه گيري فلزات در روغن، پلاستيک، مواد آرايشي، داروها و ...
بالا