UV-Visible Spectrometer Lambda 365-Perkin Elmer

دستگاهی با قابلیت تجزیه کمی و کیفی ترکیبات براساس جذب در ناحیه طول موج های مرئی، فرابنفش می باشد.از برخی قابلیتهای دیگر دستگاه می توان به

  • صحت و دقت بسیار بالا
  • قابلیت اتصال به کامپیوتر
  • مناسب برای انواع نمونه های جامد، مایع، پودری و گازی

اشاره کرد.