اسپکترومتر مادون قرمز (FT-IR)

اساس كار:

در اثر برخورد نمونه با تابش الکترومغناطيس با فرکانس در محدوده زير قرمز،  برخي از اين فرکانس ها جذب مولکول هاي موجود در نمونه مي شود. فرکانس (يا طول موج) جذب شده در مولکول تابعي از نوع پيوند هاي موجود در اين مولکول است به گونه اي که هر پيوند موجود در مولکول، محدوده فرکانس بخصوصي را جذب مي کند. بر همين اساس مي توان به نوع پيوندهاي موجود در مولکول پي برد و از اين طريق به شناسايي مولکول پرداخت. از طرفي ميزان جذب نيز وابسته به غلظت ترکيب جاذب مي باشد.

قابليتها:

شناسايي گروه های عاملی ترکيبات در نمونه هاي جامد، مايع و گاز

محدوديت ها:

نمونه بايد در محدوده فرکانس زير قرمز جذب داشته باشد

سیستم های FT-IR:

Bruker Aplpha II

Bruker Vertex 80

بالا