اسپکترومتر جذب مولکولی مرئی-فرابنفش (UV-Vis)

اساس كار:

– در اثر برخورد نمونه تابش الکترومغناطيس با طول موج هاي در گستره مرئي و فرابنفش،  برخي از طول موج ها جذب مولکول هاي موجود در نمونه مي شود. طول موج جذب شده در مولکول تابعي از نوع پيوند هاي موجود در اين مولکول است به گونه اي که هر پيوند موجود در مولکول، محدوده طول موج بخصوصي را جذب مي کند و ميزان جذب هم وابسته به غلظت ترکيب جاذب مي باشد.

قابليتها:

  • اندازه گيري ترکيبات آلي و معدني در نمونه هاي آب و خاک
  • اندازه گيري کاتيون ها و آنيون ها در آب آشاميدني

حد تشخيص:  

  • بسته به نوع ترکيبات در گستره قسمت در ميليون (ppm) تا قسمت در بيليون(ppb)

محدوديت ها:

  • نمونه بايد در ناحيه مرئي و فرابنفش جذب داشته باشد.
بالا